Gwondezit - fö Goofe, wo e chli gwönderig sönd!

Gwondezit isch

Chölche neu erlebe, entdecke ode usprobiere. 

Chosch au, mee tüend eu…

… am 15. Mai 2024 “de David werd König”
kreativ vezölle, als Theater ii-üebid ond denn spiele

Es hät Platz fö 20 Goofe us de 2. 3. ond 4.Klass  Mee tröffid ös em 13.30 Uhr im Mesmerhuus. 

Gschicht khöre, Theater ii-üebe ond kreativ erlebe. Noch de Pause Theater spiele. Das werd siche loschtig! 

Bisch debei? Denn möld di gad do bis em 9. Mai a!
Anmeldung Gwondezit